Rodo

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – pełna nazwa aktu, który reguluje przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Nadrzędny cel RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych. Ma to na celu usprawnienie zmian w przepisach prawa, tak aby nadążały za zmieniającą się technologią.

Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

Obowiązek informacyjny odnośnie RODO:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe:
Administratorem danych jest „My Way Tomasz Jaruga”, NIP: 513-026-687-4, Regon: 386556445

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla następujących celów:

 • jeśli kupujesz bilet – dla celów związanych z obsłużeniem takiej transakcji i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
 • jeśli rezerwujesz przejazd – dla celów związanych z obsługą takiej rezerwacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
 • jeśli wysłałeś/aś zapytajnik – dla celów związanych z obsługą takiego zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
 • dla otrzymywania informacji o realizacji zamówienia/ zapytania

na: podany numer telefonu jeśli kontakt nastąpił drogą telefoniczną lub SMS; na podany adres e-mail (podany w formularzu lub adres e-mail z którego wpłynęło zapytanie ofertowe/ zamówienie oraz przez komunikatory (messenger, whatsapp).
• dla kontaktu w celu badania jakości obsługi klienta oraz zapytania odnośnie przebiegu podróży przez pracownika My WAY Tomasz Jaruga – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 • do profilowania dla celów dostosowania oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • do rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

Okres przez który dane będą przetwarzane:
• rejestracja w systemie przejazdowym firmy My WAY Tomasz Jaruga – do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych

 • sprawozdawczość finansowa – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego
 • rozpatrywania reklamacji – do 30 dni od daty złożenia reklamacji
 • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub partnerom handlowym My Way Tomasz Jaruga, jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W przypadku wydarzeń losowych, uniemożliwiających wykonanie usługi przez “My WAY Tomasz Jaruga” we wskazanym terminie dane personalne mogą zostać przekazane firmie partnerskiej w celu realizacji usługi (stając się tym samym administratorem Państwa danych).

Prawa osoby, której dane dotyczą:
• przysługuje Ci prawo dostępu do twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych.

 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Translate »