Z nami zawsze komfortowo i bezpiecznie

Regulamin przewozu paczek

A. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawierania umów przewozu osób i rzeczy, ich realizacji oraz rozliczeń finansowych pomiędzy stronami tych umów.

2. Stronami umów przewozów osób i rzeczy są:

2.1 Przewoźnik – firma „My Way Tomasz Jaruga” z siedzibą w Krakowie, ul. —,, NIP wykonująca przewóz Pasażerów i rzeczy.

2.2 Zamawiający – osoba fizyczna składająca ofertę przewozu Pasażera, Pasażerów lub rzeczy Przewoźnikowi.

3. Przedmiotem umowy są okazjonalne przewozy osób oraz rzeczy.

4. Przedmiot umowy realizowany jest przy użyciu środków transportu w postaci busów czy też samochodów osobowych będących w dyspozycji Przewoźnika.

B. Umowa przewozu

1. Zamawiający zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika, telefonicznie, mailowo poprzez dane udostępnione na witrynie internetowej Przewoźnika – myway-travel.eu, czy też przez portal społecznościowy (Facebook, instagram), czy też przez komunikatory typu (messenger, whatsapp).

2. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą dane zamówienie.

3. Zamawiający jest zobowiązany do podania dokładnej daty przejazdu, danych personalnych, adresu rozpoczęcia i zakończenia przewozu, aktualnego numeru telefonu oraz określenia ilości zamawianych miejsc i posiadanego bagażu łącznie z miejscem docelowym przejazdu.

4. Podstawową formą umowy jest umowa ustna, a dla celów dowodowych każda ze stron może żądać umowy pisemnej.

5. Ustaloną wcześniej z Przewoźnikiem opłatę za przejazd Zamawiający uiszcza gotówką u kierowcy, bądź na wskazane konto bankowe Przewoźnika. Istnieją okoliczności, w których Przewoźnik może uzależnić realizację usługi od wpłacenia przez Zamawiającego zaliczki w przypadkach przejazdów grupowych oraz dojazdów do Klienta na dużej odległości od miejsca pobytu Przewoźnika.

6. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu.

7. Z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika, czyli przewozu osób i mienia spod wskazanego adresu na podany adres, nie istnieje stały i regularny rozkład jazdy. Plan podróży ustalany jest na bieżąco na podstawie dokonywanych rezerwacji.

8. Przewoźnik ma prawo powierzyć wykonanie usługi transportowej Pasażera innym firmom przewozowym oraz dokonać zmiany pojazdu w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu wyjazdu.

C. Prawa i obowiązki Przewoźnika

1. Przewoźnik ma prawo:

1.1. Zmienić wykonawcę usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.

1.2. Odmowy wykonania przewozu lub jego kontynuacji w przypadku gdy Pasażer/Zamawiający:

  • nie przestrzega warunków umowy przewozu, w tym postanowień niniejszego regulaminu,
  • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • utrudnia kierowcy pojazdu pracę i odpoczynek,
  • zachowuje się w sposób uciążliwy i zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu współpasażerów,
  • dokonuje istotnej zmiany umówionej trasy przejazdu skutkiem czego jest wydłużenie czasu trwania przewozu, bez wcześniejszej wiedzy i zgody Przewoźnika,
  • w toku realizacji umowy nabywa nadmierny bagaż, bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z Przewoźnikiem,
  • posiada przy sobie przedmioty oraz materiały stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa w transporcie i ograniczające pozostałym klientom komfort podczas podróży,
  • przewozi rzeczy zabronione prawem, niebezpieczne oraz pochodzące z przestępstwa, a także substancje o nieprzyjemnej lub zbyt intensywnej woni,
  • przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy,
  • nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, nie został wpuszczony do kraju przez służby graniczne.

1.3 Wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

1.4 Naliczenia Pasażerowi/Zamawiającemu opłaty w wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kwoty należnej za przejazd, z tytułu rezygnacji z przejazdu na 8 godziny przed wyjazdem środka transportu z siedziby Przewoźnika.

1.5 Zobowiązać Pasażera/Zamawiającego do uregulowania wyżej wymienionych kosztów nie później niż w terminie 3 dni od daty rezygnacji z planowanego wyjazdu.

1.6 Żądania od Pasażera/Zamawiającego 100% (słownie: sto procent) wartości przejazdu w przypadku rezygnacji z podróży w trakcie wykonywania umówionego wyjazdu.

1.7 W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w dziale C punkcie 1. podpunkt 1.4, 1.5, 1.6.

D. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności

1. Z tytułu podania błędnego adresu i pozostałych danych teleadresowych przez Pasażera/Zamawiającego.

2. Z tytułu opóźnień i ich dalszych skutków spowodowanych czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne i Inspekcji Transportu Drogowego) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym).

3. Za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz szkody polegające na utracie czy zniszczeniu podręcznego bagażu Pasażera. Przedmioty pozostawione w pojeździe Przewoźnika przez zapomnienie lub z innych powodów, nie są objęte ochroną.

4. Za bagaż, który ulegnie zniszczeniu przy załadunku lub rozładunku z luku bagażowego przez Pasażera/Zamawiającego lub osobę trzecią. Bagaż chowany i wyciągany z luku bagażowego może być tylko i wyłącznie przez Kierowcę Przewoźnika.

5. Za osoby małoletnie podróżujące same bez Prawnego Opiekuna, które nie posiadają Dokumentu Tożsamości oraz oświadczenia obojga rodziców lub Prawnego Opiekuna uprawniającego Przewoźnika do ich transportu w określonym dniu i czasie z ustalonego w oświadczeniu adresu na wskazany w nim adres docelowy.

E. Przewoźnik ma obowiązek

1. Przewozu Pasażera i jego mienia w wyznaczone przez Pasażera/Zamawiającego miejsce w czasie zaplanowanym wcześniej, przy czym godziny wyjazdu oraz przyjazdu mogą ulec zmianie z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika (spod adresu pod adres) i nie są objęte gwarancją.

2. Objąć Pasażera ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, które mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku, szkody należy na adres Przewoźnika podany w niniejszym regulaminie.

3. Do realizacji przedmiotu umowy wyznaczyć sprawny technicznie pojazd, spełniający warunki zamówienia, posiadający aktualne badania techniczne i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (w tym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) oraz prowadzony przez profesjonalnego Kierowcę.

4. Podstawić samochód zastępczy w wypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji przewozu, bądź w razie możliwości zapewnić Pasażerom/Zamawiającym przejazd z innym Przewoźnikiem.

5. Zapewnić Pasażerowi bezpieczeństwo i komfort jazdy.

6. Zapewnić foteliki ochronne i/lub podstawki dla dzieci odbywających podróż samochodem Przewoźnika po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Pasażera/Zamawiającego.

7. Dopilnować, aby Kierowca Przewoźnika był jedyną osobą odpowiedzialną za załadunek i rozładunek bagażu z luku bagażowego w obecności Pasażera/Zamawiającego.

8. Dołożyć wszelkich starań, aby przedmiot umowy został zrealizowany w odpowiednim czasie, zgodnie ze złożonym zamówieniem i standardem.

9. Zgodnie z umową współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

10. Zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaconego przejazdu za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika.

11. Przyjmować i rozpatrywać wszelkiego rodzaju reklamacje dotyczące realizacji umowy.

12. Przekazać paragon lub fakturę za wykonaną usługę.

F. Prawa i obowiązki Pasażera/Zamawiającego

1. Pasażer/Zamawiający ma prawo do:

1.1 Rzetelnego, zgodnego z umową, wykonania zlecenia złożonego u Przewoźnika,

1.2 Bezpłatnego przewozu maksymalnie dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 60 kg, przewożonego w luku bagażowym oraz jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg  i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, nie utrudniając jednocześnie komfortu podróży pozostałym Pasażerom.

1.3 Przewiezienia za dopłatą dodatkowego bagażu, wyłącznie po uzyskaniu zgody Przewoźnika oraz Kierowcy Przewoźnika.

1.4 Za nadbagaż, przez kierowcę pojazdu Przewoźnika, zostanie pobrana opłata w wysokości od 30 zł (słownie: trzydziestu złotych) do 100 zł (słownie: stu złotych) za sztukę, w zależności od wielkości dodatkowego bagażu i jego wagi.

1.5 Składania reklamacji dotyczących realizacji umowy.

G. Zamawiający/Pasażer jest zobowiązany do :

1. Posiadania ważnego dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy oraz pozostałych wymaganych zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.

2. Okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych, wymaganych dokumentów.

3. Złożenia bagażu we wskazane przez Kierowcę Przewoźnika miejsce.

4. Uiszczenia opłaty za realizację przedmiotu umowy, w terminie i na zasadach w niej uzgodnionych. Firmy pośredniczące i współpracujące z Przewoźnikiem, są zobowiązane do pokrycia kosztów za przejazd Pasażera/Pasażerów na konto bankowe w terminie ściśle określonym w wystawionej fakturze, chyba, że Klient z tych firm ureguluje płatność gotówką u Kierowcy Przewoźnika.

5. Podania dokładnych danych teleadresowych: adresu, kodu pocztowego, ulicy, numeru budynku, miejscowości i kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy.

6. Zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe i stosowania się do zaleceń Kierowcy pojazdu Przewoźnika dotyczących ogólnych warunków bezpieczeństwa.

7. Oznakowania każdej sztuki bagażu, przewożonego w luku bagażowym, poprzez umieszczenie na nim imienia i nazwiska wraz z adresem bądź innego oznakowania, które pozwoli na identyfikację bagażu z Pasażerem. Bagaż nieopisany lub niemożliwy do identyfikacji z konkretną osobą, może zostać usunięty z pojazdu bądź pomylony przy jego wydawaniu, co się wiąże z jednoczesnym wykluczeniu dochodzenia roszczeń za utratę bagażu.

8. Pokrycia kosztów związanych z dodatkowym dojazdem Przewoźnika do Klienta, który przez swoją pomyłkę doprowadził do zamiany bagażu podczas wydawania przez Kierowcę pojazdu. Koszt będzie naliczany indywidualnie przez Przewoźnika w zależności od przejechanych kilometrów przez Kierowcę oraz czasu dodatkowej pracy jaką wykona z winy Pasażera/Zamawiającego. Koszt jest obliczany ze stawki 2,00 PLN (słownie: dwa złote) za każdy kilometr.

9. Przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie i stosowania się do zaleceń Kierowcy pojazdu Przewoźnika.

10. Przestrzegania uprzednio wyznaczonego przez Kierowcę pojazdu czasu zakończenia przerwy, nie powodując tym samym opóźnień w odjeździe środka transportu z podróżnymi.

11. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających w pojeździe Przewoźnika oraz poza pojazdem, w trakcie wykonywania zleconej usługi (nie dotyczy zakazu palenia tytoniu poza pojazdem Przewoźnika).

12. Przestrzegania zakazu przewozu zwierząt w pojeździe bez wiedzy Przewoźnika oraz Kierowcy pojazdu Przewoźnika.

13. Poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenie wyposażenia samochodu).

14. Do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów poniesionych na naprawienie szkody w postaci zanieczyszczenia pojazdu. Jeżeli szkoda ta spowoduje wyłączenie samochodu z eksploatacji, to Pasażer/Zamawiający zobowiązany jest dodatkowo do uiszczenia na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 1000 złotych (słownie: jednego tysiąca złotych) za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

15. Dzieci do 12 roku życia mają obowiązek korzystania z przejazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej jeśli przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej.

16. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie jednak muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.

17. W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w dziale G, punkcie 14 i 15.

H. Reklamacje

1. Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności będącej przedmiotem reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia jest zgłoszenie powstałej sytuacji Kierowcy pojazdu Przewoźnika bezpośrednio po jej ujawnieniu.

2. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:

2.1 Opisanie zaistniałych okoliczności.

2.2 Wniesienie zastrzeżeń.

2.3 Wskazanie szkody i związanych z nią roszczeń.

3. Przewoźnik jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień i informacji od Pasażera/Zamawiającego.

4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać wyłącznie w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej czyli Kierowcy Przewoźnika.

5. Reklamacje nie będą uwzględniane, w momencie kiedy bagaż Pasażera/Zamawiającego ulegnie uszkodzeniu podczas załadunku lub rozładunku z luku bagażowego na skutek działania Pasażera/Zamawiającego lub osoby trzeciej.

6. Bagaż nieodebrany przez Pasażera/Zamawiającego w dniu przyjazdu będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc pod warunkiem, iż nie zawiera on środków psujących się i niebezpiecznych.

7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wglądu i identyfikacji pozostawionego bagażu w celu ustalenia jego zawartości oraz ustalenia ewentualnego właściciela.

8. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub innych okoliczności nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

9. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 500 PLN (słownie: pięćset złotych).

I. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915.)

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z usług przewozowych świadczonych przez firmę My Way Tomasz Jaruga zwanej dalej „przewoźnikiem”.

 

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przewozu paczek przez firmę „MY WAY Tomasz Jaruga o NIP 513-026-68-74.
1.2. Zakres działalności obejmuje obszar Unii Europejskiej (UE) i Anglii.
1.3. „MY WAY Tomasz Jaruga” świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§2.Zakres obowiązywania

Podpisanie listu przewozowego przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz Cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cennika stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.

§3. Wyłączenia z przewozu

3.1. Z przewozu wyłącza się rzeczy:
3.1.1. których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa,
3.1.2. które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu środkami transportu,
3.1.3. niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję.
3.2. Ponadto „MY WAY Tomasz Jaruga” nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
3.2.1. zawierających narkotyki, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
3.2.2. zawierających rośliny i zwierzęta,
3.2.3. zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
3.2.4. mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
3.2.5. zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty,
3.2.6. zawierających rzeczy łatwo psujące się,
3.2.7. wszelkich przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.
3.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej „MY WAY Tomasz Jaruga” z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia „MY WAY Tomasz Jaruga” prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
3.4. „MY WAY Tomasz Jaruga” może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:
3.4.1. niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia przesyłki,
3.4.2. niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Nadawcę,
3.4.3. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym,

§4. Warunki świadczenia usług

4.1. Przesyłka po telefonicznym bądź elektronicznym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
4.2. „MY WAY Tomasz Jaruga” przesyła przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia określonym w aktualnym cenniku, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez „MY WAY Tomasz Jaruga” , jeżeli „MY WAY Tomasz Jaruga” wyrazi na to zgodę potwierdzoną na liście przewozowym.
4.3. Zasadą jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawną lub jednostką organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję.
4.4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej przesyłki, przechowuje ją „MY WAY Tomasz Jaruga” na zasadach opisanych w pkt 4.5.
4.5. „MY WAY Tomasz Jaruga” przechowuje przesyłkę, o której mowa w pkt 4.4. przez okres 30 dni od terminu jej odbioru. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, „MY WAY Tomasz Jaruga” na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki.
4.6. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca.
4.7. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek, usługi pocztowej lub usługi dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz „MY WAY Tomasz Jaruga” przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
4.8. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel „MY WAY Tomasz Jaruga” informuje telefonicznie ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę przesyłki pod swój adres. W przypadku braku kontaktu z Odbiorcą  lub Nadawcą, o których mowa w pkt 4.9., przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.

4.9. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, „MY WAY Tomasz Jaruga”  może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub Nadawcę adres. Dokonanie opisanych powyżej rozporządzeń jest możliwe po przedstawieniu przez Nadawcę lub Odbiorcę otrzymanego egzemplarza listu przewozowego. Opłatę za przekierowanie przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Usługa przekierowania nie dotyczy Przesyłek za pobraniem.
4.10. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez „MY WAY Tomasz Jaruga”  dodatkowych czynności o których mowa w pkt 4.9

Bezwzględny zakaz wysyłania: papierosów, tytoniu, alkoholu oraz towarów oznaczonych znakiem akcyzy. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność i jest świadom konsekwencji wynikających z przewożenia tego typu wyrobów lub towarów. Próba przemytu będzie skutkowała obciążeniem wszelkimi kosztami kar, mandatów, biletów promowych, a także strat moralnych, które poniesie „MY WAY Tomasz Jaruga”, w równowartości trzykrotnej wartości paczki.

§5. Opakowanie przesyłki

5.1. Nadawca jest obowiązany oddać „MY WAY Tomasz Jaruga”  przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.
5.2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest zobowiązany oddać „MY WAY Tomasz Jaruga”  w opakowaniu, które w szczególności powinno być:
5.2.1. zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,
5.2.2. odpowiednio wytrzymałe,
5.2.3. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
5.2.4. opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. “góra/dół” lub “uwaga szkło”,
5.2.5. pozbawione wszelkich cech, które mogłyby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki.
5.3. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.

§6. Nadanie Przesyłki

6.1. Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie listu przewozowego
„MY WAY Tomasz Jaruga”.
6.2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym.
6.3. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając list przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez „MY WAY Tomasz Jaruga”  usług przewozu przesyłek lub usług pocztowych.
6.4. Nadawca korzystający z wzoru listu przewozowego dostarczonego przez „MY WAY Tomasz Jaruga” obowiązany jest do własnoręcznego wypisania go, w innym przypadku za wypisanie listu przewozowego pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem. Wypisanie listu przewozowego przez „MY WAY Tomasz Jaruga” nie zwalnia Nadawcy od odpowiedzialności, o której mowa w pkt 6.3.
6.5. „MY WAY Tomasz Jaruga”  w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu.
6.6. Jeżeli zachodzi taka konieczność „MY WAY Tomasz Jaruga” może także w każdym czasie sprawdzić zawartość Przesyłki lub sposób jej zabezpieczeń. Sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel „MY WAY Tomasz Jaruga”  dokonuje sprawdzenia w obecności osoby zaproszonej przez siebie do tej czynności. Wynik sprawdzenia Przesyłki zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.
6.7. Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt 6.5. i 6.6. stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Liście przewozowym. Koszty sprawdzenia przesyłki, o którym mowa w pkt 6.5. i 6.6. zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi, w przypadku stwierdzenia przez „MY WAY Tomasz Jaruga”  niezgodności oświadczeń zawartych w liście przewozowym ze stanem rzeczywistym po sprawdzeniu Przesyłki.
6.8. W przypadku naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu „MY WAY Tomasz Jaruga” przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z cennikiem lub umową.

§7. Oznaczenie przesyłki

Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu podany na Liście przewozowym adres, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy.

§8. Zawartość przesyłki

Przyjęcie przez „MY WAY Tomasz Jaruga”  przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.

§9. Uszkodzenie przesyłki

W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel „MY WAY Tomasz Jaruga” zobowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela „MY WAY Tomasz Jaruga”) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko „MY WAY Tomasz Jaruga”.

§10. Cennik

Opłata za Przesyłki według obowiązującego cennika odbywa się na podstawie wystawianych faktur VAT. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą. Każdy Nadawca ma prawo żądać aktualnego Cennika „MY WAY Tomasz Jaruga” lub wyceny przesyłki w trakcie składania zamówienia.

§11. Wartość przesyłki

11.1. Nadawca zobowiązany jest podać w Liście przewozowym rzeczywistą wartość Przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 100,00 zł pod rygorem utraty roszczeń przeciwko „MY WAY Tomasz Jaruga” przekraczających tę kwotę.

§12. Prawo zastawu

Dopóki przesyłka znajduje się w posiadaniu „MY WAY Tomasz Jaruga”, przysługuje prawo zastawu na niej celem zabezpieczenia należności „MY WAY Tomasz Jaruga”, w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usługi, której dana Przesyłka dotyczy, jak również wszelkich innych należności wynikających z innych usług świadczonych przez „MY WAY Tomasz Jaruga”  na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy.

§13. Odpowiedzialność

13.1. „MY WAY Tomasz Jaruga” ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu, aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
13.2. „MY WAY Tomasz Jaruga” nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 13.1., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego regulaminu, nie wywołanych winą „MY WAY Tomasz Jaruga” albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne zdarzenia.
13.3. „MY WAY Tomasz Jaruga” nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki lub zwrotu przesyłki jeśli:
13.3.1. przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy),
13.3.2. Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,
13.3.3. zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną w liście przewozowym,
13.3.4. waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną w liście przewozowym.
13.4. „MY WAY Tomasz Jaruga” nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.
13.5. W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, „MY WAY Tomasz Jaruga” nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie.
13.6. Odpowiedzialność „MY WAY Tomasz Jaruga” za pobrane od Odbiorcy środków pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez „MY WAY Tomasz Jaruga” ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty.
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

Zgodnie z §6 REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH „MY WAY Tomasz Jaruga”:

Za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca.
Nadawca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniając, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. Opakowanie powinno być:  odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki; posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze przesyłki, takie jak: “ostrożnie szkło”, “góra/dół” (oznakowanie może być dokonane przez Kuriera).
„MY WAY Tomasz Jaruga” może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy, opakowanie niedostateczne, lub brak wymaganego opakowania.

„MY WAY Tomasz Jaruga”  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.
W przypadku wykorzystania przez Nadawcę do przewozu przesyłek drobnicowych palet stanowiących własność „MY WAY Tomasz Jaruga” , a których zwrotu odmówił Odbiorca, koszty z tym związane obciążają Nadawcę przesyłki.

„MY WAY Tomasz Jaruga”  nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających: gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym; przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.); broń i amunicję; artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu; towary chemicznie i biologicznie aktywne; szczątki ludzkie i zwierzęce; narkotyki i substancje psychotropowe; leki wymagające specjalnych warunków przewozu; inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności „MY WAY Tomasz Jaruga”  nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego (zwłaszcza naruszenia obszaru zastrzeżonego).
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez nadawców firma „MY WAY Tomasz Jaruga” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłkę i zastrzega sobie możliwość wystąpienia na drogę sądową.

 

Language